Unelmajäsenyyden sopimusehdot

Nämä sopimusehdot ovat voimassa kaikissa Studio LadyLike Oy:n (2268096-7) eli Unelmasalin palvelusopimuksissa. Sopimus Unelmasalin ja asiakkaan välille syntyy kun jäsenyys luodaan asiakkaan toimesta verkkokaupassa tai paikanpäällä keskuksessa yhdessä Unelmasalin henkilökunnan kanssa.

1. Jäsenyys

Unelmasalin jäsenyys luodaan Unelmasalin verkkokaupassa tai paikanpäällä keskuksessa. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä sopimusehtoja tehdessään verkkokaupassa ostoksia ja luodessaan itselleen asiakkuuden. Virallinen henkilötodistus tulee esittää ennen jäsenyyden alkamista ja Unelmasalin henkilökunta tallentaa sen tietojärjestelmäänsä. Unelmasalin jäseniä ovat kaikki tämän palvelusopimuksen hyväksyneet ja palvelumaksun maksaneet naiset joilla on käytössään suomalainen henkilötunnus ja suomalainen tilinumero.
Alle 18 vuotias henkilö voi solmia jäsenyyden vain huoltajan hyväksynnällä. Alaikäinen kuntoilee aina palvelusopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla.

2. Jäsentunniste (mobiilisovellus tai tägi)

Unelmajäsenyyteen sisältyy oma henkilökohtainen asiakastunniste, joka voi olla oman valinnan mukaan joko mobiilisovellus tai tägi. Tunniste toimii asiakkuuden todentamista varten ja sillä pääsee myös kulkemaan keskukseen oman asiakkuusmallin mukaisesti. Asiakastunniste on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.
Asiakastunnisteen katoamisesta on ilmoitettava viipymättä Unelmasalin henkilökunnalle. Tällöin asiakkaan on myös lunastettava uusi tunniste kadonneen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittunut tunniste vaihdetaan uuteen veloituksetta.

3. Yhteystietojen muutokset ja tietojen käsittely

Unelmasali tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti (Tietosuojalaki/2018). Jäsenen on välittömästi tiedotettava Unelmasalin henkilökuntaa yhteystietojensa muutoksesta. Asiakas hyväksyy sen, että Unelmasalin henkilökunta voi rekisteröidä, tallentaa ja käsitellä asiakasta koskevia henkilötietoja ja palveluita (esimerkiksi yhteystiedot ja maksutiedot) tietosuojalain (Tietosuojalaki 2018) mukaisesti. Tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia asiakkuudesta parhaalla mahdollisella tavalla ja myös tiedottaa asiakasta palveluista ja mahdollisista muutoksista. Asiakas hyväksyy, että hänen ilmoittamaansa posti- ja sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää tietoa palveluista ja tarjouksista. Asiakkaalla on myös oikeus milloin tahansa kieltää lähettäminen. Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset. Oikeus tietojen käsittelyyn on 3 kuukautta palvelusopimuksen päättymisen jälkeen. Tarkemmat tiedot henkilötietojesi käsittelystä saat tietosuojaselosteesta.

4. Palvelumaksu

Palvelumaksun maksaminen on edellytys asiakkuuden käyttöoikeudelle. Palvelumaksu on kertaluonteinen tai kuukausittainen palvelumaksu, joka veloitetaan palvelusopimuksessa sovitulla tavalla. Unelmasalilla on oikeus evätä asiakkaan pääsy keskukseen tai muihin palveluihin, mikäli palvelumaksun maksaminen on laiminlyöty. Unelmasalilla on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja lain mukaista muistutusmaksua sekä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

5. Palvelut

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Unelmasalin palveluita palvelusopimuksen voimassaoloaikana ja sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Unelmasali voi yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa sekä toimipisteen aukioloaikoja kysynnän ja resurssien mukaan. Asiakas myös tiedostaa ja hyväksyy sen, ettei Unelmasali voi aina taata osallistumispaikkaa ryhmäliikuntatunnille, valmennukseen tai muuhun palveluun ja pääsy voi olla rajoitettu. Asiakas on tietoinen myös siitä että Unelmasali toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa.

6. Jäsenyyden kesto

Unelmasalille voi tulla kertamaksulla, hankkia tutustuakseen yhden unelmakuukauden tai ostaa joko toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen unelmajäsenyyden.
Unelmasalin jäsenyys jatkuu määräajankin jälkeen automaattisesti määrättömän ajan, niin kauan kunnes palvelusopimus kirjallisesti irtisanotaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Irtisanomisaika on 30 päivää. Unelmajäsenyydessä asiakkas voi itse valita mihin aikaan palveluita haluaa käyttää. Vaihtoehtoina on Unelmajäsenyys klo 05-24 ja Unelmajäsenyys klo 05-14.
Unelmakuukauden tai Unelmajäsenyyden kesto lasketaan alkavaksi palvelusopimuksen solmimista seuraavasta päivästä. Kuukaudella tarkoitetaan jaksoa seuraavan kuukauden yhtä numeroa pienempään päivään (esim. 5.1.-4.2.). Unelmajäsenellä on palveluiden käyttöoikeus vuoden jokaisena päivänä, myös arkipyhinä, ellei toisin ilmoiteta.

7. Unelmajäsenyyden tauotus

Mikäli asiakkaan kuntoilu estyy yhtäjaksoisesti yli neljän viikon ajan, voi hän saada katsottua estettä vastaavan pidennyksen maksamaansa jäsenaikaan. Tauottamista koskeva pyyntö on esitettävä Unelmasalin henkilökunnalle mahdollisimman pian esteen tullessa asiakkaan tietoon, viimeistään 7 päivän kuluessa tauon päättymisestä.
Jäsenyyden tauottamista voi pyytää kuntoilun estävän sairastumisen, raskauden tai muun merkittävän ja ennakoimattoman elämäntilanteen muutoksen johdosta. Muissa tapauksissa jäsenyys on mahdollista tauottaa taukomaksua vastaan. Unelmasalilla on oikeus vaatia todistetta tauotuksen perusteesta. Tauottamisen yhteydessä asiakkaan on esitettävä päivämäärä maksujen uudelleen aloittamiselle ja asiakkaan vastuulla on ilmoittaa mikäli tuohon päivämäärään tulee muutoksia. Tauotus ja irtisanomisaika eivät voi kulua päällekkäin.

8. Unelmajäsenyyden siirto

Mikäli asiakas on itse estynyt käyttämästä Unelmasalin palveluita, voi hän 10 € siirtomaksua vastaan siirtää jäsenyyden toiselle henkilölle joko määräaikaisesti tai pysyvästi. Siirronsaajan tulee täyttää asiakkuuden edellytykset ja hankkia henkilökohtainen asiakastunniste. Myös jäsenellä täytyy olla maksut ajantasalla että siirto voidaan suorittaa. Siirron minimiaika on kuukausi.
Unelmajäsenyyden siirto pyydetään Unelmasalin henkilökunnalta ja edellyttää hyväksyntää. Kaikissa tapauksissa luovuttava jäsen on vastuussa siirtoaikaakin koskevista palvelumaksuista Unelmasalille ja sopii keskenään siirronsaajan kanssa siirron maksuista.

9. Unelmajäsenyyden irtisanominen

Unelmajäsenyydessä sovelletaan 30 päivän irtisanomisaikaa. Mikäli kyseiselle 30 päivän jaksolle osuu vielä yksi palvelumaksu, jatkuu sopimus kyseisen maksukauden loppuun. Jos asiakkaalla on irtisanomishetkellä liikuntaseteleillä tai muulla maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei niitä palauteta tai hyvitetä takaisin.
Irtisanominen toimitetaan kirjallisena Unelmasalin henkilökunnalle ja irtisanomisaika alkaa siitä kun ilmoitus on annettu. Unelmasalin henkilökunta vahvistaa irtisanoutumisen, mahdollisen viimeisen maksun eräpäivän ja palveluiden viimeisen käyttöpäivän niinikään kirjallisesti, yleensä sähköpostitse.

Määräaikaisen jäsenyyden irtisanominen kesken sopimuskauden on mahdollista vaihtamalla jäsenyys toistaiseksi voimassa olevaksi, jolloin käytetyiltä jäsenyyskuukausilta muodostuu irtisanomismaksuksi määräaikaisen jäsenyyden ja toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden erotus.

10. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen oikeus peruuttaa Unelmasalin verkkokaupassa tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimipisteelle viimeistään 14 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Palveluiden aloittaminen (eli ensimmäinen käynti keskuksessa) yhdessä palvelusopimuksen alkamisajankohdan määrittämisen kanssa katsotaan pyynnöksi aloittaa palveluiden käyttö peruuttamisaikana. Jos palveluiden käyttö on jo aloitettu, on peruuttamistapauksessa korvattava Unelmasalille vähintään kuukauden palvelumaksu.

11. Maksut ja e-laskusopimuksen tekemistä koskevat ehdot

Unelmajäsenyys maksetaan kuukausittain sähköpostilaskuna tai e-laskuna. Vaihtoehtona tarjotaan myös mahdollisuus paperilaskuun. Studio LadyLike Oy pidättää oikeuden periä paperilaskusta laskutuslisän.

Asiakas vastaa itse e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan tai omassa pankkikonttorissaan. Palvelusopimuksen mukainen kuukausittainen jäsenmaksu veloitetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa. Mikäli maksua ei ole suoritettu sen erääntymiseen mennessä, asiakkaalle lähetetään muistutuslasku johon lisätään laskutuslisä sekä lain mukaiset perintäkulut.

12. Hinnanmuutokset

Unelmasali voi korottaa tai laskea jäsenyyden hintaa, ilmoitettuaan asiasta jäsenelle sähköpostitse ja keskuksessa viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan. Ennalta maksetun määräaikaisen jäsenyyden hintaan ei voida tehdä muutoksia kesken sopimuskauden.
Unelmasali on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

13. Toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset

Unelmasali pidättää itsellään oikeuden pitää keskus suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä pyhäpäiviin, loma-aikoihin yms. liittyviä muutoksia. Muutoksista ilmoitetaan 2 viikon varoajalla toimipisteen ilmoitustaululla ja sähköpostilla niille asiakkaille jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön.
Pakottavissa tapauksissa Unelmasalilla on oikeus pitää keskus suljettuna lyhemmälläkin varoitusajalla ilman, että asiakkaalla on oikeutta korvaukseen tämän johdosta. Unelmasali pidättää itsellään myös oikeuden kohtuudella muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää.
Unelmasali varaa myös oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja 30 päivän ilmoitusaikaa noudattaen edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen. Muutoksen ollessa olennainen on asiakkaalla aina oikeus irtisanoa palvelusopimus kohdan 9 mukaisesti.

14. Unelmasalin säännöt

Asiakkaan on noudatettava keskuksessa hyviä tapoja, -käyttäytymissääntöjä ja henkilökunnan antamia ohjeita. Mikäli asiakas rikkoo selkeästi ja toistuvasti toimipisteen sääntöjä, voidaan hänen asiakkuutensa jäädyttää väliaikaisesti tai irtisanoa pysyvästi. Tällaisessa tapauksessa Unelmasali ei ole velvollinen palauttamaan jo suoritettuja maksuja asiakkaalle.
Asiakas on tietoinen, että hänen tulee huolehtia itse riittävästä henkilökohtaisesta vakuutusturvasta, eikä Unelmasali ole erikseen vakuuttanut asiakasta harjoittelun aikana.

• Unelmasalin jäseniltä odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.
• Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Unelmasalin tiloissa.
• Jos jäsen tahallisesti vaurioittaa Unelmasalin kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.
• Alle 12-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua Unelmasalin tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä tai heille osoitetussa paikassa.
• Unelmasalin jäsenenä olet itse vastuussa omasta turvallisuudestasi. Seuraa ohjeita. Unelmasali ei vastaa jäsenen omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Unelmasalin tiloissa tai sen alueella.
• Mikäli jäsen tuo luvatta Unelmasalin tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 300 euron korvauksen. Korvaus laskutetaan jäseneltä paperilaskulla.
• Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.

16. Soveltuva laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä palvelusopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.
​​​​​​​

Tervetuloa Unelmasalin asiakkaaksi!